Сградата на Съдебната палата се намира в централната част на град Варна. Парцелът е предварително избран от Българското министерство на правосъдието и се намира в район с добре развити обществено-обслужващи функции. Сградата е проектирана, следвайки насоките на подробно функционално задание, изготвено от Министерството на правосъдието и обемно градоустройствените параметри, действащи за конкретния парцел. Съдебната Палата има три подземни и единадесет надземни етажа.
В сутерените са разположени подземни паркинги и големи архивни помещения. Партерният етаж концентрира основния поток от граждани и магистрати, етажите от втори до четвърти са проектирани за най-натоварените съдилища, на етажите от пети до десети са разположени кабинети на съдилища и прокуратури, като достъпът е само за служители.
Силуетът на сградата е висок и изчистен от детайл, подходящ за възприемане от разстояние. Разположението по отношение на уличната мрежа позволява възприемане в ракурс, което допълнително подчертава пластичния образ. При трактовката на фасадите е търсен конкретен символ, свързан със строгата безпристрастност и справедливостта на съдопроизводството.

Клиент: Министерство на правосъдието България
Функционален тип: Съдебна палата
Местонахождение: България, Варнa
Площ на парцела: 6 403 кв.м
Застроена площ: 4 161.5 кв.м /застроена площ
41 786.64 кв.м /разгъната застроена площ
Година на проектиране: 2008
Статус: проект

Награди:
International Property Awards 2010 | Пет звезден плакет | Обществени сгради